Regulamin

Regulamin

Naturalne Mydła Wiedeńskie to sklep internetowy dostępny w domenie mydlawiedenskie.pl prowadzony przez W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie z siedzibą w Nawojowa Góra, 32-040 Krzeszowice, ul. Nawoja 100 , NIP : 9442007104 REGON 120454320, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@ mydlawiedenskie.pl .

1. W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie mydlawiedenskie.pl .

2. Klienci mają możliwość korzystania z Naturalne Mydła Wiedeńskie dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Naturalne Mydła Wiedeńskie (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Naturalne Mydła Wiedeńskie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji, utworzenia Konta w Naturalne Mydła Wiedeńskie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail , telefonu , dokładnego adresu zamieszkania oraz hasła. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie, której przedmiotem są usługi świadczone przez W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Naturalne Mydła Wiedeńskie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Naturalne Mydła Wiedeńskie oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Naturalne Mydła Wiedeńskie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Naturalne Mydła Wiedeńskie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie klienta faktura VAT .

7. Zakupione produkty są dostarczane tylko na terenie Polski przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Klient ponosi koszty dostawy określone w sklepie internetowym Naturalne Mydła Wiedeńskie.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie dotycząca zakupu danego produktu w Naturalne Mydła Wiedeńskie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Naturalne Mydła Wiedeńskie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Naturalne Mydła Wiedeńskie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:
– Przy odbiorze – zapłata gotówką.
– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Armadillo Krzysztof Gieras , zamówienie jest przekazywane do realizacji.
10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

11. W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie podany w górnej części Regulaminu.

13. W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie.

14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Naturalne Mydła Wiedeńskie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Naturalne Mydła Wiedeńskie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

16. Podane przez Klientów dane osobowe W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

17. W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Naturalne Mydła Wiedeńskie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Naturalne Mydła Wiedeńskie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

18. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

19. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie w ramach Naturalne Mydła Wiedeńskie będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Informacje ogólne.
Operatorem Serwisu Naturalne Mydła Wiedeńskie jest W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie, ul. Nawoja 100, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice, NIP 9442007104.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, funkcjonującego pod adresem home.pl.
2. Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Wygenerowane przez Polityka-Prywatnosci.com.pl
ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny lecz będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli to zrobicie, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności .
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Aby zrezygnować z zakupu, prosimy poinformować nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
Przesyłkę proszę nadać na adres:

W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie
ul. Nawoja 100, Nawojowa Góra,
32-065 Krzeszowice

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

W.S Naturalne Mydła Wiedeńskie
ul. Nawoja 100, Nawojowa Góra,
32-065 Krzeszowice
kontakt@mydlawiedenskie.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….